ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

Предпоставки за създаване на Учебно-тренировъчни фирми (УТФ) и изграждане на Учебно-тренировъчен център (УТЦ)

В рамките на Българо-Австрийския проект „Икономика и мениджмънт“ (1992-2002) обучението в пилотните професионални гимназии по икономика (София, Монтана, Бургас, Варна и Стара Загора)  беше адаптирано според принципите на пазарната икономика и изискванията за възможно най-голяма практическа насоченост. Въвеждането на нов учебен план, в който задължително са залегнали ориентирани към практиката методи на преподаване, като “Работа по проект” и “Учебно-тренировъчна фирма”, допринесе освен за повишаване на професионалната квалификация, така също и за развитие на необходимите за деловия свят ключови квалификации и предприемаческо мислене.

За въвеждането на новата специалност бяха създадени нужните предпоставки – подобрена беше материално-техническата база на пилотните училища, разработени бяха нови учебни помагала и бяха проведени многобройни квалификационни семинари за учители.

Проектът ECO NET (2001-2006) с координатор за България маг. Ева Ямбор представлява инициатива, финансирана от Пакта за стабилност за Югоизточна Европа за работа в мрежа между съседни страни, която насърчава развитието на учебно-тренировъчната фирма. За осъществяване на тази цел съвместно работят няколко k•education Бюра за проекти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София