ул. Розова долина № 1
София 1421
тел.  (02) 866 20 13
факс (02) 866 13 09
Национална финансово-стопанска гимназия

""Специалности в НФСГ

 • Икономика и мениджмънт-професия Икономист, специалност Икономика и мениджмънт
 • Търговия(обучение чез работа-дуална форма)-професия Икономист, специалност Търговия
 • Икономическа информатика-професия Икономист-информатик, специалност Икономическа информатика

Разширеното и задълбочено изучаване на два европейски езика позволява на изхода на обучението да се търси признаване на професионалната подготовка от страни с утвърдена пазарна икономитка.

""ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Специалност, изградена на базата на европейските стандарти в рамките на Българо-Австрийския образователен проект. Обучението се води съгласно учебен план, изграден на модулен принцип, позволяващ леко и безпроблемно навлизане в света на стопанската практика, социалната среда и бизнескомуникациите.
Утвърждаването на интегрален подход в обучението, гарантиран от новата структура на учебния план ликвидира дублирането и простото възпроизвеждане на учебния материал. Учениците работят в атмосфера, изискваща самостоятелност при вземане на мениджърско решение, обосновано със задълбочен икономически анализ, познаване на публичните финанси, добра и системна отчетност.

Завършване и удостоверяване на професионалното образование

Пълният курс на обучение VІІІ - ХІІ клас дава възможност за:

 • полагане на държавни изпити за придобиване на средно образование
 • полагане на държавни изпити изпити за придобиване на втора и/или трета степен на професионална подготовка

Квалификационните степени се придобиват след полагане на държавни изпити по:

 • теория на професията
 • практика на професията

""ТЪРГОВИЯ (обучение чез работа-дуална форма)

Специалност, подходяща за ученици, които търсят реализация в сферата на бизнеса. В програмата се акцентира на развитието на умения за работа в офиса, за прилагане на маркетингови стратегии в продажбите. Икономистът участва в управлението на фирмата, качеството и инвестициите. Организира и ръководи маркетинговата дейност, изготвя оферти. Осъществява контакт с клиенти, води търговски преговори, сключва сделки, извършва продажби. Следи приходите, разходите и финансовия резултат от дейността на фирмата. Работи със счетоводна, банкова и данъчна документация. Установява и поддържа международни контакти. Учениците от тази специалност имат възможност в 11-ти и 12-ти клас заедно с теоретичното си обучение да усвоят спецификите на дадената професия в реална работна среда във фирмите партньори. Паралелно с това те ще трупат трудов стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето на практическото си обучение.Работодателите не обвързват обучаваните ученици със задължение за работа след завършване на гимназиалния курс, но предлагат работно място във водещи в бранша фирми и възможности за кариерно развитие на мотивираните и заинтересованите

Завършване и удостоверяване на професионалното образование

Пълният курс на обучение VІІІ - ХІІ клас дава възможност за:

 • полагане на държавни изпити за придобиване на средно образование
 • полагане на държавни изпити изпити за придобиване на втора и/или трета степен на професионална подготовка

Квалификационните степени се придобиват след полагане на държавни изпити по:

 • теория на професията
 • практика на професията

""ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

Това е актуална специалност, която отговаря на изискванията на съвременните фирми, използващи високо интелигентни технологии и софтуерни продукти. Формира знания и умения в областта на приложението на информационните технологии в бизнеса. Това включва запознаване със спецификата на икономическите приложения на информатиката и информационните технологии, както и усвояване на спецификата на английския език в подобна област. Специалистите с тази професия са подготвени да прилагат новите софтуерни технологии в различни области на човешката дейност – в банки и застрахователни дружества, в икономиката и търговията и други. Специалността дава знания за разработването на информационни системи за бизнес приложения, основани на авангардни софтуерни и хардуерни решения: системен анализ, средства и технологии за изграждане на фирмени Web сайтове, моделиране и решаване на бизнес задачи, администриране на клиент/сървър бази от данни, информационна сигурност. Учениците от тези паралелки се обучават по модела 1:1.

Завършване и удостоверяване на професионалното образование

Пълният курс на обучение VІІІ - ХІІ клас дава възможност за:

 • полагане на държавни изпити за придобиване на средно образование
 • полагане на държавни изпити изпити за придобиване на втора и/или трета степен на професионална квалификация

Квалификационните степени се придобиват след полагане на държавни изпити по:

 • теория на професията
 • практика на професията

 

нагоре

webmaster

© Национална финансово-стопанска гимназия - София